بیماری ها

درمان لوزه با بهترین روش
بیماری ها

جراحی لوزه و درمان آن

لوزه و عملکرد آن لوزه سوم قسمتی از بافت لنفاوی موجود در حلق به نام آدنوئید یا لوزه سوم در انتهای بینی و پشت حلق